سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد شفیع پور مطلق – استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران
مجتبی ملا احمدی – گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق، دهق، ایران
منیره ترابی نهاد – گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین راهبردهای آینده پژوهی و آموزش عالی کارآمد ادراک شده به منظور ارائه یک مدل پیش بین بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات تشکیل داده اند. شیوه نمونه گیری، طبقه ای متناسب با حجم بوده که نهایتاً ۳۲۰ نفر برای تحقیق بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بوده است که عبارتند از: ۱٫پرسشنامه محقق ساخته در خصوص آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی چهارگانه)اجتماعی، علمی، اقتصادی،فرهنگی( ۲٫ پرسشنامه محقق ساخته بهره وری آموزشی ۳٫ پرسشنامه محقق ساخته در خصوص آموزش عالی کارآمد ادراک شده .بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد، بین آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی چهارگانه)اجتماعی، علمی، اقتصادی،فرهنگی( با آموزش عالی کارآمد ادراک شده، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین اثر غیر مستقیم آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی اجتماعی بر آموزش عالی کارآمد ادراک شده برابر با (۰۳۳/۰)، اثر مستقیم آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی اقتصادی بر آموزش عالی کارآمد ادراک شده برابر با (۰۳۰/۰)، اثر مستقیم آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی فرهنگی بر آموزش عالی کارآمد ادراک شده برابر با (۰۳۴/۰)، بوده است. لذا بیانگر آن است که بهره وری آموزشی، رابطه بین آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی های چهارگانه را با اموزش عالی کارآمد ادراک شده، میانجی گری می کند. نیز نتایج تحقیق نشان داد، مدل تجربی پژوهش از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است