سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید پورآسیابی – دانشجوی کار شناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن ثقفیان – استادیار داشکده مهندسی مواد متالوژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در اغلب کاربردها ارائه مدلی که بتواند رابطه ای ریاضی بیم متغیر تابع و متغیر مستقل برقرار می سازد. به منظور برآورد مقدار تابع در مقادیر مختلف وروذی ضروری می باشد. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت سختی در کنترل زمان عملیات حرارتی آستمپرینگ و ارتباط آنبا زیر ساختار استحکام انعطاف پذیری قابلیت انعطاف پذیری قابلیت ماشینکاری و مقاومت سایشی در چدنهای نشکن آستمپر شده (ADI) سعی گردیده است تا مدل ریاضی مناسبی برای برآورد سختی چدنها نشکن آستمپر شده آلیاژی حاوی Mn-Ni-Cu-Mo بر حسب زمان آستمپر و در دماهای مختلف ارائه شود. نتایج بررسی ۳۰ مدل رگرسیون غیر خطی (Non-Linear Regressions) دراین تحقیق نشان داده است که در دماهای ۲۹۰،۲۶۰ و ۳۲۰ درجه سانتیگراد مدل Weibull تطابق خوبی با داده های تجربی داشته و توانسته است با کمترین خطا که در محدوده انحراف از معیار داده ها قرار دارد میزان سختی این چذنها را برآورد نماید.