سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد شفیع پورمطلق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات،محلات،ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در آموزش و پرورش است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان تشکیل می دهند. شیوه نمونه گیری، تصادفی از نوع خوشه ایچند مرحله ای بوده که نهایتاً تعداد ۳۶۳ نفر برای تحقیق اتنخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی پیرسون و همبستگی چندگانه استفاده شده است. ابزار تحقیق سه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی آنها به لحاظ محتوا تأمین شده و به روش آلفای کرونباخ بترتیب ضریب اعتباری معادل ۰/۸۷ ,۰/۹۴ , ۰/۹۲ ۰ بدست آمده است. بطور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد، سرمایه انسانی به تنهائی ۵۱ درصد واریانس مدیریت دانش را تبیین می کند با ورود سرمایه ساختاری میزان واریانس تبین شده به ۵۶ درصد و با ورود سرمایه رابطه ای، میزان واریانس تبین شده در خصوص مدیریت دانش به ۶۲ درصد افزایش می یابد. همچنین روابط بین تعهد مستمر و تعهد ارزشی با مدیریت دانش معنی دار بوده است