سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا طلایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
احمد حسینی – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

حوزه قره سو علیا با مساحت حدود ۴۴۱۹/۸ کیلومترمربع معادل ۲۵ درصد از وسعت استان را به خود اختصاص داده و بین مختصات جغرافیایی ۴۷درجه و ۴۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۴۱ دقیقه طول شرقی و ۳۷درجه و ۴۷ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۳۶دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. دراین تحقیق بعد از بازدید از ۱۲۹ بازه ازطول رودخانه ها و مسیل ها اطلاعات مختلف از جمله ویژگی های سنگ شناسی ، فرسایش کناری و بستر جمع آوری گردید و داده های بدست آمده توسط نرم افزارهای مختلف و بروش توصیفی و همبستگی آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین طول رودخانه ها و مسیل های دارای فرسایش کناری و بستر و طول سازندهای حساس به فرسایش رابطه مستقیم وجود دارد ومی توان ترتیب ارائه شده را جهت تعیین گروه های لیتولوژیکی بصورت حساسیت به فرسایش استفاده و نه تنها در حوزه مورد مطالعه بلکه درحوزه های سایرحوزه های استان و مناطق همجوار نیز بکار برد . در این گروه بندی سازندهای منفصل رسوبی مربوط به کواترنر و سنگ های رسوبی مارنی و رسی مربوط به میوسن با حساسیت به فرسایش زیاد و سنگ های آذرین بازی تا متوسط و همچنین ماسه سنگ ها ، آهک ها و دولومیت های سیلیسی با حساسیت خیلی کم مشخص شده اند.