سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رهام عشقی – دانشجوی دکتری ژنتیک گیاهی دانشگاه ملی باکو
جاوید اجاقی – دانشجوی دکتری ژنتیک گیاهی دانشگاه ملی باکو
حمیدرضا خلیلی – مدیریت ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان دماوند
محمد ضعیفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزا آن آزمایشی با استفاده از نه رقم تجا ری سیب زمینی بر اساس طرح بلو ک های کامل تصادفی در منطقه دماوند اجرا گردید. تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین صفات عملکرد غده، وزن غده در بوته، قطر ساقه اصلی، ارتفاع بوته و تعداد غده در اندازه های کوچکتر از ۳۵ ، بین ۳۵-۵۵ و تعداد غده های بزرگتر از ۵۵ میلی متر بین ارقام مورد بررسی در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار وجود داشت. بین عملکرد در واحد کرت و صفات وزن غده در بوته، تعداد کل غده در بوته، تعداد غده در اندازه های بین ۳۵-۵۵ میلی متر (غده های بذری ) و تعداد غده های بزرگتر از ۵۵ میلی متر (غده های خوراکی) همبستگی مثبت به دست آمد. تجزیه علیت نشان داد که در ارقام مورد بررسی تعداد کل غده در بوته و تعداد غده های بزرگتر از ۵۵ میلی متر بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم را بر افزایش عملکرد داشته اند . بررسی وراثت پذیری صفات نشان داد که صفت تعداد غده در بوته از وراثت پذیری بالایی برخوردار است. در نتیجه از این صفت می توان در جهت افزایش پیشرفت ژنتیکی عملکرد در سیب زمینی بهره جست. صفات عملکرد، وزن غده در بوته و تعداد غده در بوته در تجزیه به مولفه های اصلی بیشترین سهم را در تبیین مولفه اول داشتند . نتایج حاصل از گزینش ارقام به کمک تجزیه به مولفه های اصلی وتجزیه کلاستر، رقم مارفونا را بعنوان رقم پر محصول تعیین نمودند . این رقم با ۴۰/۷ تن در هکتار بیشترین عملکرد غده را در میان ارقام تولید کرده است.