سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد سیدی خوی – دانشجوی مقطع دکتری زلزله شنا سی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
غلام جوان دولوبی – استادیار زلزله شناسایی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدرضا قیطانچی – دانشیار زلزله ‌شناسی موسسه ژئوفیزیک

چکیده:

اگرچه هر جسمی می‌تواند تا ۲۱ ثابت الاستیک داشته باشد ولی ماده‌ای که تعداد ثابت‌های الاستیک آن بیشتر است و ثابت باشد نا همسانگرد نامیده می‌شود . داشتن بیشتر از تو ثابت الاستیک بدین معناست که خواص فیزیکی جسم بر راستا های مختلف متفاوت می‌باشند. امواج در محیط ناهمسانگرد در یک راستا سریع‌تری یا کندتر حرکت می‌کنند. چنانچه موج برشی هنگام عبور از این محیط به دو مؤلفه تجزیه و در دو راستا با سرعت‌های متفاوت حرکت کند این پدیده را جدایش امواج برشی گویند. جداییش امواج برشی برای فازهای متفاوت می‌تواند جهت دستیابی به پارامترهای ناهمسانگردی به کار شود. همچنین تفاوت در سرعت‌های موج برشی PS برای مؤلفه‌های شرقی، غربی لرز نگاشت ها و همچنین بر روی مؤلفه‌های شعاعی و مماسی تا به انتقال گیرنده نیز می‌تواند برای تعیین پارامترهای ناهمسانگردی به کار برده شود. در این پژوهش از روش جستجوی شبکه‌ای با انتخاب اتوماتیک پنجره‌های تحمیلی با اندازه‌های متفاوت به منظور پیدا کردن راستای ناهمسانگردی و حتی یه کم استفاده شده است. به منظور تعیین راستای ناهمسانگردی در پست البرز مرکزی، شش زمین‌لرزه ثبت‌شده در ایستگاه‌های لرزه نگاری باند پهن دماوند، کاوش و چاران مورد پردازش و تحلیل لازم قرار گرفت. با پردازش این زمین‌لرزه آراسته ناهمسانگردی در پوست البرز مرکزی تعیین گردید.