سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اصغر ابراهیمی –
حسین پورمقدس –
حسین موحدیان –
محمدمهدی امین –

چکیده:

سورفاکتانتها ترکیبات شیمیایی آلی می باشند، که بعلت کاهش کشش سطحی آب موجب افزایش قدرت پاک کنندگی آب می شوند. LAS از دسته سورفاکتانتهای آنیونی است که به میزان بسیار زیادی در ک شورهای مختلف تولید شده و از طریق شبکه های فاضلابرو به محیط زیست طبیعی راه پیدا می کند. این ترکیبات در منابع آبهای سطحی (رودخانه ها) می توانند مشکل ایاد نمایند. بدین منظور ضروری است، تصفیه خانه های فاضلاب حداکثر میزان ایت ترکیبات را از طریق بیولوژیکی حذف نمایند. لذا در این تحقیق راندمان حذف الکیل بنزن سولفونیک اسید خ طی (LAS) به دو روش بیولوژیکی لجن فعال با بستر ثابت و لجن فعال متداول بررسی شد. مواد و روشها: بمنظور بررسی راندمان حذف LAS، رو راکتور بیولوژیکی لجن فعال در مقیاس آزمایشگاهی یکی به روش لجن فعال با بستر ثابت (FAS) و راکتور دوم لجن فعال متداول (CAS) ساخته شد. دو راکتور بوسیله سوبستره مصنوعی با COD مشابه فاضلاب شهری (۵۰۰ li/mg)، اکسیژن محلول در محدوده ۲-۳li/mg و زمان ماند هیدرولیکی ۶ ساعت راهبری گردید. مقدار سورفاکتانت اضافه شده به هر دو سیستم به ترتیب ۵، ۱۲ و ۲۰ میلی گرم در لیتر بود. مقادیر LAS و COD به روش اسپکتروفتومتری و مقدار پارامترهای اکسیژن محلول و PH بوسیله دستگاه پرتابل YSI تعیین گردید. روشهای آماری test-T و ANOVA برای آنالیز داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان می دهد که در غلظتهای ۵، ۱۲ و ۲۰ میلی گرم در لیتر LAS ورودی میزان حذف سورفاکتانت در سیستم با رشد ثابت به ترتیب ۹۶، ۹۷ و ۹۷ درصد، میزان هوای مصرفی برابر ۷، ۱۱/۵ و ۱۹/۷ لیتر در دقیقه و راندمان حذف COD برابر ۹۷، ۹۱ و ۹۲ درصد می باشد. همچنین در غلظتهای LAS ورودی ذکر شده میزان حذف این سورفاکتانت در سیستم با روش معلق به ترتیب برابر ۹۴، ۹۲ و ۹۳ درصد، میزان هوای مصرفی برابر ۳/۵، ۶/۷۳ و ۱۳/۴۳ لیتر در دقیقه و راندمان حذف COD برابر ۹۱، ۸۹ و ۸۸ درصد است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، درشرایطی که غلظت LAS در سوبستره مصنوعی ورودی برابر ۵ میلی گرم در لیتر است، راندمان حذف LAS در دو سیستم مورد مطالعه ۹۶ و ۹۴ درصد می باشد و پساب خروجی هر دو سیستم بر اساس استاندارد محیط زیست قابلیت تخلیه به آبهای سطحی (>1/5l/mg) و آبهای زیرزمینی (>0/5l/mg) را دارند. در صورتی که غلظت LAS در سوبستره ورودی به ۱۲ و ۲۰ میلی گرم در لیتر افزایش یابد، سیستم لجن فعال متداول راندمان لازم را جهت کاهش مقدار LAS در پساب خروجی جهت تخلیه به آبهای زیرزمینی و استفاده در کشاورزی را ندارد. در صورتی که سیستم لجن فعال با بستر ثابت در غلظتهای ذکر شده (۱۲ و ۲۰ میلی گرم) با راندمان ۹۷ درصد توانایی لازم را جهت کاهش مقدار LAS در پساب خروجی دارا می باشد. آزمون آماری ANOVA در مواقعی که غلظت LAS ورودی ۱۲ میلی گرم در لیتر است، اختلاف معنی دار (P=0/039) را بین دو روش نشان می دهد. بنابراین سیتسم لجن فعال با بستر ثابت در شرایطی که غلظت LAS ورودی به سیستم بالاست، توصیه می گردد.