سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعبدالرضا گنجعلیخان نسب – استادیار مهندسی مکانیک، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرما
محمد امیدپناه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

مشعلهای متخلخل نمونه ای نسبتا جدیدی از مشعلهای حرارتی بوده که ویژگی های مثبت زیادی نسبت به مشعلهای معمولی دارند. در کار حاضر سعی شده است با حل عددی معادلات حاکم رفتار حرارتی این نوع مشعلها شناسایی شده و اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد این گونه سیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در این راستا معادله انرژی برای جریان گاز، معادله انرژی برای محیط متخلخل و معادلات انتقال حرارت تشعشعی بر پایه مدل دو شار حرارتی بطریق عددی حل شده و توزیع درجه حرارت و شار تابشی درطول مشعل بدست آمده است. نتایج نشان می دهند که خواص اپتیکی محیط متخلخل در مشخصه های حرارتی این مشعلها نقش بسزایی داشته و مشعلهایی با ضخامت اپتیکی زیاد و ضریب خش تشعشعی کم در تبدیل انتالپی گاز به انرژی تشعشعی کارآتر هستند. ماقیسه بین نتایج کار حاضر بانتایجمطالعات دیگر محققین که از مدلهای تشعشعی متفاوتی استفاده کرده اند تطابق قابل قبولی را نشان می دهد.