سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد علی باقری پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
محمد اسعدی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
محمد مهدی اکبریان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین سورگوم علوفه ای و میزان مصرف کود نیتروژنه بر روی آن در سال ۸۶ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عزیز آباد بم به صورت طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار به اجراء گذاشته شد. تعداد ۵ رقم سورگوم به نام های جامبو ، اسپیدفید KFS1 ، KFS2 ، KFS3 در ۳ سطح مصرف کود نیتروژن خالص به میزان ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار مورد بررسی قرار گرفتند . در این آزمایش هر رقم در ۴ خط ۷ متری با فاصله خطوط ۶۰ سانتی متر کشت گردیدند . در طول فصل رشد مراقبت های زراعی انجام و یادداشت برداری از عملکرد علوفه تر و خشک انجام شد . برداشت علوفه در مرحله ۱۰ % گلدهی یا ارتفاع بالاتر از ۱۵۰ سانتی متر از دو خط وسط هر کرت با حذف ۰/۵ متر حاشیه از بالا و پایین هر کرت از سطحی معادل ۷/۲ متر مربع انجام شد . تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از نرم افزار آماری MSTAT-C انجام شد . نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثرات رقم و کود نیتروژنه بر روی عملکرد علوفه تر و خشک سورگوم در سطح احتمال ۱% معنی دار بوده ولی اثر متقابل رقم و کود نیتروژن بر روی عملکرد علوفه تر و خشک معنی دار نمی باشد و رقم اسپید فید با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با میانگین عملکرد علوفه تر وخشک به ترتیب به میزان ۷۹/۳ و ۱۹/۶ تن در هکتار رقم برتر بود.