سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی معتمدی – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان
داریوش بهارلوئی بردشاهی – کارشناس ارشد هواشناسی سازمان آب و برق خوزستان
مهرداد اکبرپور – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

یکی از بلاهای طبیعی که هر ساله خسارت های جانی و مالی زی ادی به جای می گذارد سیل است حوزۀ آبریـز دزواقع در جنوب غربی کشور و محـدود بـه مختـصات جغ رافیـایی°۴۸ ′۱۰ تـا ′ ۲۰ ° ۵۰ طـول شـرقی و ′ ۳۱ °۳۰تا ′ ۳۴ °۵ عرض شمالی می باشد . سطح حوزۀ آبریز سد دز ۱۷۴۲۸ کیلوترمربع است . برای تعیین روابـط سـیل خیزی منطقه ای در این حوزه از آمار ۱۹ ایستگاه هیدرومتری اس تفاده شد . پس از محاسبات لازم روابط ضـریب سیل خیزی نقاط مختلف به ازای دوره بازگشت های معین حساب شد . در پایان در محـیط GIS نقـشه هـای آن تهیه و روابط آن استخراج گردید