سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رجب مهقانی – کارشناس ارشد زراعت
علی سلیمانی بشلی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
کاظم قاسمی گلعذانی – عضو هیات علمی دانشگاه تیریز،
رضا میرزایی تالارپشتی – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بررسی حا ضر، مبتنی بر ارزیابی عمل کرد و صفات وابسته به آن در سه رقم زراعی سویا در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان می باشد . در این مطالعه با استفاده از مدل تجزیه علیت متوالی ، ارتباطات ژنتیکی بین عمل کرد دانه و صفات وابسته با آن ب ه صورت یک ، دو و سه مرحله ای، و براس اس حد اکثر اثر مستقیم و حد اقل هم خطی ، بررسی گردید. استفاده از روش تجزیه علیت متوالی در مقایسه با روش تجزیه علیت رایج ، از لحاظ تعیین اثر واقعی متغیرهای مستقل، برتری هایی را نشان داد . در مرحله اول ، سه متغیر تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در گیاه و وزن ١٠٠ د انه بیشترین اثرات مستقیم بر عملکرد دانه را نشان دادند، در حالی که در مرحله دوم ، متغیرهای شاخص برداشت ، سرعت پر شدن دانه ، تعداد دانه در غلاف ، تعداد روز تا ٥٠ % گلدهی و ارتفاع پایین ترین غلاف از سطح زمین در مدل باقی ماندند . نتایج کلی این بررسی نشان دهنده سودمند ی استفاده از مدل تجزیه علیت متوالی در تعیین روابط بین عملکرد و صفات مرتبط با آن در سویا بود.