سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش احسانی – دانشگاه صنعتی شریف
علی محمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه نیرو
محمود فتوحی فیروزآباد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طی سالهای اخیر، تحولات مهمی در بخش عرضه انرژی الکتریکی ایجاد شده است که از آنها تحت عنوان کلی « تجدیدساختار صنعت برق » یاد میشود . این تحولات دارای ابعاد و آثار گوناگونی بودهاند که یکی از مهمترین آنهاایجاد محیط رقابتی در عرصه تولید و تأمین برق میباشد . در این محیط جدید، صنعت برق دیگر در انحصار مراجع متمرکز دولتی نیست و شرکتهای خصوصی میتوانند در بخشهای مختلف آن فعالیت نمایند . علاوه بر این، مصرفکنندگان عمده برق ـ از جمله صنایع بزرگ ـ اجازه مییابند که برای تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود، نیروگاههای کوچک محلی احداث کرده و حتی اقدام به فروش برق کنند . به این ترتیب، میتوان دریافت که در چنین محیطی، مصرفکنندگان ذکرشده برای تأمین برق مورد نیاز خود با گزینههای متعددی روبرو هستند که انتخاب را دشوار میسازد . در این مقاله، ضمن مرور اجمالی مباحث زمینهای پیشنیاز، چگونگی مدلسازی مسأله و تعیین راهحل بهینه با تلفیق مطالعات پایایی و اقتصاد مهندسی مورد بررسی قرار میگیرد .