سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی خباز – کارشناسی ارشد
محمد رضا قضاوی – استادیار دانشگاه تربیت معلم
فرشید مالک – استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

حرارت حاصل از جوش در تولید تیغه گریدر باعث وا پیچش میشود بنا بر این در این تحقیق روش جوشکاری تیغه مورد بررسی قرار گرفته است و اشکالات جوشکاری با ارائه بحث تئوریک تحلیل شده است و روش هایی جهت اصلاح عیوب مورد بررسی قرار گرفته است و اشکالات جوشکاری با ارائه بحث تئوریک تحلیل شده است و روش هایی جهت اصلاح عیوب موجود آزمایش میشود و در نهایت یک روش بهینه برای کاهش خطا تعیین شده است. جوش ها اغلب دچار عیوب مختلف از جمله تخلخل ، ترک، اعوجاج و غیره میشوند که از مطلوبیت جوش می کاهد در این تحقیق روی پیچیدگی و اعوجاج جوش و کاهش آن برای یک قطعه بحث میشود . در اثر گرمایش و سرمایش موضعی طی جوشکاری، تنش های حرارتی پیچیده ای در زمان جوشکاری ایجاد شده و پس از جوشکاری نیز تنش پسماند و انحراف پدید می آید . در سال های اخیر روش های متعددی جهت کاهش پیچیدگی و تنش باقی مانده ارائه شده که در این تحقیق مراحل جوشکاری به روش معمول بررسی و برای جوشکاری تیغه گریدر روش جدید ارائه میشود.