سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود شورچه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ گروه مهندسی معدن
حسین توکلی الله آبادی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ گروه مهندسی معدن
محمدعلی ابراهیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ گروه مهندسی معدن

چکیده:

آگاهی از شرایط زمین نقش مهمی در انتخاب روش حفاری و طراحی یک سیستم نگهداری برای حفاریهای زیرزمینی ایفا میکند . یکی از این شرایط فشارندگی سنگ ( زمین ) است . فشارندگی سنگ، تغییر شکل بزرگ وابسته به زمان است که در اطراف تونلها و سایر حفاریهای زیرزمینی اتفاق میافتد D2 . درگالری Sing (and et.al, 1995 ( و اصولاً در ارتباط با خزشی است که ناشی از فراتر رفتن تنش برشی سنگ از مقاومت برشی سنگ است تعیین شده و Q در حال پیشروی است و با جنس لایه کمرپایین ماسهسنگ، ابتدا مقدار D2 معدن زغالسنگ پابدانا کرمان که در کمر پایین لایه زغالی سپس با استفاده از روابط تجربی به تعیین فشارندگی یا غیر فشارندگی زمین پرداخته شده است . پس از تعیین درجه فشارندگی با استفاده از روشهای نیمهتجربی وتئوری – تحلیلی، روش حفاری و نوع نگهداری با توجه به درجه فشارندگی تعیین شده .