سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ساره نظامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
محمد لطف اللهی – دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب .

چکیده:

متوسط جهانی کارایی مصرف نیتروژن ) Nitrogen Use Efficiency ( NUE در غلات ۱۸ کیلوگرم دانه به ازاء هر کیلوگرم نیتروژن مصرفی و درصد بازیافت نیتروژن Nitrogen Apparent Recovery Fraction ( NARF) آن ۳۳ درصد می باشد [.۳] این ارقام در ایران به دلایل عدم دقت در انتخاب نوع، مقدار و زمان مصرف کودهای نیتروژنه، پایین می باشد و لازم است با اصلاح روشهای مدیریتی مخصوصاً مصرف صحیح و به موقع کودهای نیتروژنه، آنها را افزایش، از هدر رفت و در نهایت از آلودگی زیست محیطی کاست . Fan و همکاران (۲۰۰۴) گزارش کردند که استفاده از کود اوره با پوشش گوگردی Sulphur Coated Urea ( SCU) بجای اوره قبل از کاشت، بازیافت و کار آیی نیتروژن را در کشت گندم پاییزه بطور معنی داری افزایش داد [.۴] لطف اللهی و همکاران (۱۳۸۳) در خاک های بافت سبک کرج گزارش کردند که مصرف SCU قبل از کاشت نسبت به اوره باعث افزایش بیشتر عملکرد گندم و کار ایی بالاییتروژن گردید [.۱] بابا اکبری (۱۳۸۴) نیز در مزارع گندم در کرج با دو بافت مختلف دریافت که بیشترین میزان عملکرد دانه گندم، کارایی زراعی و درصد پروتئین دانه گندم در تیماری بود که در آن یک سوم نیتروژن از منبع SCU و یا کود کامل ماکرو استفاده شده بود [.۲] تحقیق حاضر در یک آزمایش مزرعه ای برای اصلاح روش مدیریتی کودهای نیتروژنه انجام گرفت .