سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اکبر گندمکار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول
سعید سلیم پور – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول

چکیده:

کمبود آهن بعد از کمبود روی بیشترین فراوانی را در مرکبات دارا می باشد. کمبود آهن یک مشکل مهم بوده و به سختی قابل اصلاح در خاک های آهکی است. کاربرد زیاد فسفر و پتاسیم باعث بروز کمبود آهن می گردد (۵). در چشم انداز آینده ژنتیک ملکولی، بیوشیمی و اصلاح نژاد گیاهان در جهت تولید گیاهان با راندمان بالا در جذب آهن، گزینه های موثر در حل کمبود آهن در آنها می باشند. بیشتر گیاهان با ترشح پروتون (کاهش PH) و غلات با تولید عوامل کلات کننده طبیعی (phytosiderophores) باعث افزایش حلالیت آهن خاک می شوند (۴).
هورش و همکاران تیمارپیت + سولفات آهن را با پیت تنها، سولفات آهن تنها، سکوسترین آهن – ۱۳۸ وشاهد مقایسه کردند. مورفولوژی، فعالیت پروکسیداز ، غلظت کلروفیل و غلظت آهن برگ ها پس از ۷ ماه اندازه گیریگردید. نتایج حاصلنشان داد که تیمار پیت +سولفات آهن در تصحیح کلروز ناشی از آهک، قابل رقابت با تیمار سکوسترین آهن- ۱۳۸ (Fe-EDDHA) می باشد (۳) . سکوسترین آهن جهت رفع کمبود آهن در درختان پرتقال و گریپ فروت تو سرخ (پایه سیتروملو) در یک خاک آهکی (PH=7/6) اثر یکسانی داشند (۲).
معمولا محلول پاشی آهن در رفع کلروز آهن موثر نمی باشد، چرا که انتقال آهن به بافتهای جوانخیلی کم است. کاربرد خاکی ترکیبات آهن موثرتر از محلول پاشی آن می باشد، بخصوص اگرکلاتهای آهن بجای ترکیبات معدنی استفاده شود (۱و۶). هدف تحقیق حاضر مقایسه روش های متفاوت کاربردسولفات آهن شامل چالکود، محلول پاشی، پخش سطحی بر کاهش کلروز آهن، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه در درختان مرکبات شمال خوزستان می باشد.