سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی آیتی – دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
علی احمدپور –
اکبر شاهسوند –
عبدالرحیم رضایی پور –

چکیده:

در تحقیق حاضر، با استفاده از نرم افزارPIPESYS وضعیت جریان درون مخازن، پس از عبور از مقاومت سنگ مخزن، درون لوله مغزی چاه و بعد از چوک شبیه سازی شده است. پس از انجام کامل شبیه سازی، رژیم جریان در لوله مغزی تمامی چاه های گاز شیرین منطقه به شکل حلقوی (Annular Mist ) بدست آمده و همچنین وجود دو فاز جداگانه مایع هیدروکربوری و مایع محلول آبی مشخص شده است. همچنین برای آگاهی بیشتر از وضعیت مخزن، با توجه به معلوم بودن ترکیب سیال مخزن، با استفاده از نرم افزار Aspen نمودار فازی این مخازن رسم گردیده و پروفیل دما و فشار بدست آمده از شبیه سازی PIPESYS نیز بر روی آنها رسم گردیده است. براساس نتایج حاصل، هیچ یک از مخازن در حالت استاتیک در وضعیت دو فازی نمی باشند. همچنین فاز مایع در انتهای چاه های واقع بر مخزن شوریجه B بصورت دو فاز بوده و فاز دوم در ستون چاه تشکیل می گردد. در انتهای چاه های واقع بر مخزن شوریجه D سیال موجود در ته چاه بصورت تکفاز گاز می باشد.