سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی
امین آقایی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی

چکیده:

این تحقیق به بررسی تعیین رژیمهای جریان سیال , توسط تحلیل سری زمانی حاصل از نوسانات فشار اندازه گیری شده در یک بستر سیاله با مقیاس آزمایشگاهی با قطر ١٠ سانت یمتر, ارتفاع ١ متر و حاوی ذرات ماسه پرداخته اس ت. نوسانات فشار که اطلاعات زیادی راجع به خواص سیستم در خود نهفته دارند با یک حسگر با سرعت پاسخ بالا اندازه گیری م ی شوند. در دب ی های مختلف بین ٣ الی ١٩ لیتر بر دقیقه , داده های نوسانات فشار پیمانه ای (بین ١ الی ١٠ سانت ی متر جیو ه) در حافظه کامپیوتر ذخیره شدند . با استفاده از نظریه کائو و توسط نرم افزارT.S.TOOL داد ه ها پردازش شده و ابعاد فرکتال از جمله بعد محاط مینیموم و بعد ظرفیت سیستماستخراج م ی شود. تغییر ناگهانی در ابعاد فرکتال با تغییر دبی نشا ن دهنده تغییر رژیم بوده که به روشهای معمول قابل تشخیص نیس ت. نتایج نشان م ی دهد که نظریه کائو توانایی زیادی در تع یین رژیم های جریان بستر سیاله دارد و تطبیق خوبی را با نتایج حاصل از محاسبه دیگر ابعاد فرکتال موجود در مراجع دارد.