سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله عقدایی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک
سیدحسین رحیمی ازغدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک

چکیده:

در این مقاله ریزساختار یک نمونه بس بلور با ذرات نانومتری به روش وارن – اورباخبررسی، میبانگین سطحی اندازه ذرات <DA> توزیع اندازه ذرات در نمونه و تنش پسماند تعیین و گزارش شده است. دقت محاسبات و مقدار میانگین اندازه حجمی ذرات <DA> = 160Å که از این روش به دست امده است، با مقدار به دست آمده از سایر روشها سازگار است.