سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسین رحیمی ازغدی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدروح الله عقدایی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از تجزیه و تحلیل شکل خطوط پراش یک نمونه بسبلور میتوان ریزساختار مواد نانوبلوری ، یعنی اندازه میانگین بلورکها ، توزیع آنها ، کرنش شبکه و عیوب کریستالی را تعین نمود . خطوط پراش مشاهدهشده اساساَ پیچش نیمرخ دستگاهی و نیمرخ نمونه است . در این مقاله ریزساختار یک نمونه بس بلور با ذرات نانومتری به روش وارن – اورباخ بررسیشد . با استفاده از روش Convolution
نیمرخ نمونه CeO2 محاسبه و اندازه میانگینحجمی ذرات > <DV و کرنش شبکه تعین شد . همچنین با تجزیه فوریه نیمرخ نمونه و محاسبات عددی میانگینسطحی اندازه ذرات > <DA ، توزیع آنها و کرنش شبکه تعین گردید . مقادیر بدست آمده بخوبی با مقادیر گزارش شده توافق دارد