سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید اسکندری – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن
حسن مدنی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرا
وامق رسولی – استادیار دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهارن
بهزاد تخم چی – مربی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

روشهای فراکتالی، به کمک شیوه های مقیاس- ثابت، امکان مدل سازی تغییرپذیری بر جای خصوصیات کانسار را فراهم می کنند. مدل های حرکت براونی کسری، نوع خاصی از فراکتال های تصادفی هستند که یک روش سریع و کارآمد برای شبیه سازی ویژگی های کانسار در اختیار می گذراند. در روش شبیه سازی شرطی فراکتالی برای شبیه سازی شرطی داده های فاصله دار نامنظم از مدل کوواریانس نموی حرکت براونی کسری، همراه با بعد فراکتال، که از مدل تغییر نمای توانی به دست می اید، استفاده می شود. این روش، داده ها را به گونه ای شبیه سازی می کند که بعد فراکتال و پارامترهای آماری و زمین آماری، تا حد ممکن ثابت نگه داشته می شوند. در این تحقیق روش شبیه سازی شرطی فراکتالی، به منظور شبیه ساری عیار توده شماره ۳ معدن آهن گل گهر سیرجان مورد استفاده قرار گرفت. همراه با تخمین به کار گرفته شدند. با استفاده از تخمین E-Type برای تمام ترازهای کانسار، ذخیره ای معادل ۲۵۷ میلیون تن کانسنگ با عیار متوسط آهن ۵۵ درصد و گروگرد ۱/۵۶ درصد، برای محدوده شمالی کانسار به دست آمد. سپس با محاسبه اندیس عدم قطعیت برای تمامی بلوک ها، مناطق با ریسک بالا و پایین مشخص شدند. بدیهی است مناطق با عدم قطعیت یا ریسک بالاتر، برای نمونه برداری های اضافی در آینده، جهت بهبود کیفیت تخمین عیار و همچنین طبقه بندی ذخیره مقدم خواهند بود.