سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا حبیبی – کارشناس ارشد سازه های آبی
علیرضا کشاورزی – دانشیار – بخش آب – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق و اثر زاویه آبگیر بر مکان، شکل و اندازه ناحیه جداشدگی در آبگیرهای با زوایای انحراف ۴۵، ۵۶، ۶۷، ۷۹، ۹۰ درجه مورد بررسی قرار گرفت ه است . برای این منظور سرعت جریان در تمام آبگیرها در یک صفحه افق در ۷۲۹ نقطه با شبکه های کوچک و منظم شامل ۲۴۳ نقطه در سه لایه افقی و۴۸۶ نقطه در ۶ مقطع از آبگی ر توسط یک دستگاه سرعت سنج الکترومگنتیک دو بعدی اندازه گیـری شد . بررسی های انجام شده نشان داد در مقایسه سه لایه از هر آبگیر میزان جداشدگی جریان در سطح آب بیشتر بوده و بـه سـمت کـف کانال این میزان کاهش می یابد . همچنین اندازه جدا شدگی جریان در آبگیر ۹۰ درجه در بالادست بیشتر بوده و تا وسط عرض آبگیر امتداد می یابد در حالی که در زاویه ۴۵ درجه در پایین دست بیشترین میزان جداشدگی را داریم و در مقایسه آبگیرها از زاویه ۴۵ درجه به سمت ۹۰ درجه جداشدگی جریان از پایین دست به سمت بالادست حرکت می کند . بنابراین جداشدگی جریان با زاویه انحراف آبگیـر تغییـر مـی
نماید . در نهایت با مقایسه خطوط جریان و روابط بدست آمده بین آنها زاویه انحراف ۵۵ به عنوان زاویه ای بهینه برای آبگیری بـا شـرایط یکسان هیدرولیکی بدست آمد .