سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شمس الدینی نژاد – رئیس گروه سازه و هیدرولیک معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان
علیرضا کشاورزی – استادیار گروه آبیاری دانشگاه شیراز

چکیده:

هنگامی که جریان از کانال اصلی وارد کانال آبگیر می گردد، دردهانه آبگیر دو گروه از جریانهای ثانویهممکن است ایجاد شوند گروه اول در یک صفحه عمود و گروه دوم در یک صفحه افقی . در این تحقیق گروه دوم از جریانهای ثانویه مورد مطالعه قرار گرفت و تحت عنوان جریانهای ثانویه صـفحه ای معرفـی گردیـد . آنـالی ز آماری نتایج آزمایشات نشان می دهد که بین قدرت جریان ثانویه صفحه افق و سرعت های متوسط جریـان درکانال اصلی و انشعاب رابطه ای وجود دارد . به منظور تعیین زاویـه بهینـه صـفحات مسـتغرق از مـدل فیزیکـی استفاده گردید و قدرت جریان ثانوی ه صفحه افق به عنوان معیاری جهت تعیین زاویه بهینه نصب صفحات مـورد استفاده قرار گرفت . سیستم صفحات مورد استفاده شـامل چهـا ر زاویـه نصـب ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ درجـه و دو آرایش موازی و زیگزاگی انتخاب و آزمایشات تحت چهار دبی ۱۶/۶ ، ۲۰/۵ ، ۲۸/۲ و ۳۲/۵ انجـام گردیـد . بـر اساس این معیار در دو آرایش زیگزاگی و موازی زاویه ۲۰ درجه به عنوان زاویه بهینه نصب صفحات انتخاب گردید .