سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید توتونچیان – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه صنعتی شریف
زهرا نصیری قیداری – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه کنترل توربینهای بادی عمدتا با روشهایی نظیر : روش Stall Regulationو یا Blade Angle Pitch Controlصورتمی گیرد که هر یک از این روشها مزایا و معایب خاص خود
را دارند . در این مقاله روش نوینی برای کنترل توربینهای بادی ارایه گردیده است . در این روش پس از شناسایی پارامترهای الکتریکی و مکانیکی ژنراتور و تایید صحت آنها با استفاده از نتایج عملی دینامومتری؛ مقادیر ویژه بهینه ژنراتور بهمنظور دستیابی به اهداف کنترلی با استفاده از الگوریتم شاخص عملکرد مجذوری خطی ۱ ، تعیین میشوند . از روی مکان هندسی مقادیر ویژه بر حسب سرعت، سرعت متناظر با نقطه کار بهینه استخراج و از روی آن زاویه پرههای توربین بادی تعیین میگردد