سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فروغ کشوری – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
حمیدرضا سیاهکوهی – استادیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

روش معرفی شده در این مطالعه زمان رسید فازهای P و S را بر اساس تبدیل موجک گسسته (DWT) و ویژگی‌های پلاریزاسیون ضرایب تبدیل، تنها با اطلاعات لرزه‌نگاشت سه مولفه‌ای کوتاه پریود مربوط به یک ایستگاه تعیین می‌کند. علت انتخاب تبیل موجک بعنوان ابزاری برای این مطالعه این است که معمولا ویژگی‌های اصلی نگاشت لرزه‌ای مانند امواج P و S در همه مقیاسهای تبدیل موجک قابل مشاهده است ولی ویژگی‌های فرعی‌تر مانند پراش و نوفه‌ها در مقیاسهای پایین تحلیل می‌یابند. در اینجا تبدیل موجک گسسته هر سه مولفه از لرزه نگاشت مورد مطالعه تا ۶ مقیاس بکار برده شده، سپس با بررسی پلاریزاسیون و بدست آوردن تابع خطی بودن، زمان رسید موج P بدست آمد. در حالیکه زمان رسید موج S با استفاده از مولفه‌های عرضی و شعاعی و ضرایب موجک آنها در ۱۰ مقیاس و محاسبه تابع ترکیبی بدست آمد.