سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر حسین شیرانی راد – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
امید لطفی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور تعیین زمان مناسب آخرین آبیاری در زراعت ارقام کلز ا، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و به مدت دو سال در سه منطقه کرج، اراک و قزوین اجرا شد . تیمارها عبارت بودند از ١‐- زمان آخرین آبیاری به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل خورجین دهی کامل ، شروعتغییر رنگ خورجین های ساقه اصلی ، رسیدگی ١٠ درصد خورجین های ساقه ا صلی و رسیدگی ٠ درصد خورجین های ساقه اصلی . ٢‐- رقم به عنوان عامل فرعی در سه سطح شا مل Okapi ،Orient و SLM046 . در این تحقیق صفاتی نظیر ارتفاع بوته ، تعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین ، وزن هزار دانه ، درصد روغن دانه ، عملک رد روغن دانه، عملکرد دانه ، عملکرد بیولو ژیک و شاخص برداشت اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه مر کب سال و منطقه نشان داد که اثر ساده زمان آخرین آبیاری از لحاظ عملکرد دانه معنی دار نشد ، ولی از نظر درصد و عمل کرد روغن دانه به ترتیب در سطوح ٥% و ١% معنی دار گردید. اثر ساده رقم نیز از لحاظ عملکرد دانه و درصد روغن دانه معنی دار نشد ، اما از نظر عملکرد روغن دانه در سطح ١% معنی دار گردید. اثر متقابل زمان آخرین آبیاری و رقم نیز از لحاظ سه صفت مذکور معنی دار نشد . همبستگی ساده بین صفات مورد آزمون نشان داد که ارتفاع بوته با تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته با وزن هزار دانه ، درصد روغن دانه با عمل ک رد دانه و عملکرد بیولو ژیک، و عملکرد دانه با شاخص برداشت همبستگی مثبت معنی دار داشتند.