سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رضا بنیان پور – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذروبخش فنی
حسن جلیلی – عضو بخش فنی ومهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

زیتون با نام علمی olea europea L.گیاهی نیمه گرمسیری ومخصوص مناطق مدیترانه ای می باشد این گیاه قابلیت رشد و نمودر اکثر مناطقآب و هواییرا داردبطوری که هم اکنون در نقاط مختلف جهان از اروپا وآمریکاتاآسیاوآفریقاکشت وپرورش این گیاه مرسوم میباشددر ایران وعلل خصوص در استان فارس نیز کاشت وپرورش این گیاه در سالهای اخیرگسترش یافته است بطوری که هم اکنون بیش از ۱۲۰۰۰ هکتاراز اراضی استان به کاشت این گیاه اختصاص داردکاشت وپرورش ارقام کنسروی بخصوص در مناطق گرمسیر استان نتایج مطلوبی را در برداشته است بطوری که هم اکنون ارقام زرد ودزفول در سطح وسیعی کشت شده وجهت تهیه کنسرو مورد استفاده قرارمیگیرند،بر این اساس لازم بود تا زمان مناسب برداشت میوه ارقام فوق جهت تهیه کنسرومشخص شودتا بتوان به حداکثرکیفیت مورد لزوم دست یافت .
این طرح ۳ هدف اساسی را دنبال میکرد
۱-تعیین زمان مناسب برداشت میوه ارقام دزفول وزرد در استان فارس
۲-بررسی تغییرات کمی وکیفی میوه در طی مراحل برداشت
۳-تعیین شاخص مناسب جهت برداشت میوه