سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مجتبی هاشمی جزی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
حمیدرضا باقری – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

ا ۲۴ رقم کلزای اصلاح شده که درآزمایشات مقدماتی از عملکرد های بالا و خصوصیات زراعی مطلوب برخوردار بودند ، به همراه رقم SLM046 به عنوان شاهد به منظور بررسی سازگاری با شرایط آب وهوایی مناطق سرد و معتدل کشور، تعیین میزان عملکرد و سایر خصوصیات مهم زراعی طی دو سال زراعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار کشت و بررسی گردیدند . در طول اجرای آزمایش صفات مهم فیزیولوژیک و مورفولوژیک اندازه گیری و ثبت شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که تفاوت بین ارقام برای صفات عمل کرد دانه و اجزای عملکرد معنی دار بود و با این وجود ارقام از لحاظ ارتفاع بوته اختلاف معنی داری نداشتند . از لحاظ تعداد خورجین در بوته اختلاف معنی دار بین سال های آزمایش وجود داشت . درسال دوم آزمایش به دلیل شرایط آب وهوایی بهتر تعداد بیشتری خورجین در بو ته ها تشکیل گردید. رقم Colvert نیز با میانگین ۱۷۱ خورجین در بوته در بین ارقام در مجموع هر دو سال آزمایش از برتری قابل قبولی نسبت به سایر ارقام برخوردار بود . بالاترین تعداد دانه در خورجین مربوط به ارقام Orient و Consul ا (۲۷/۷ دانه در خورجین ) بود و بیشترین وزن هزار دانه (۴/۷۳ گرم) نیز به ارقام Consul و Parada اختصاص داشت . از بین ارقام مورد مطالعه ارقام Consul و Parada به ترتیب با عمل ک رد ٥٤٧٢ و ٥٠٢٢ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عمل کرد بودند که به نظر می رسد عامل آن تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه بالای این ارقام می باشد. از این رو این ارقام را می توان ژنوتیپ های سازگار با منطقه معرفی کرد. نتایج تجزیه واریانس مر کب مشخص کرد که اختلاف معنی دار بین سال های انجام آزمایش به علت دمای محیط و پراکنش مناسب بارندگی در طی سال دوم نسبت به سال اول ، دیده شد ، بطوریکه عملکرد در سال دوم ۴۵۷۵/۶ کیلوگرم در هکتار، که نسبت به سال اول (۲۸۳۶/۲ کیلوگرم در هکتار) با افزایش ۶۰ درصدی روبرو بوده است.