سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر الهیاری – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی و انتخاب لاین ها ی پرمحصول و سازگار با شرایط آب و هوایی دیم منطقه اردبیل با ٩لاین و رقم قزوین و شاهد محلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت سه سال ۱۳۸۰-۱۳۸۳ اجرا گردید . در طی دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبت های معمول زراعی صفاتی از قبیل درصد سبز ک ردن، تعداد روزها از کاشت تا ٥٠ % گل دهی و رسیدن کامل ، تیپ بوته ، ارتفاع بوته ، میزان مقاومت به بیماری ها و وزن صد دانه اندازه گیری شد. محصول هر کرت به طور جداگانه برداشت و محاسبات آماری انجام گرفت . نتایج تجزیه مر کب سه ساله نشان داد که بین سال ها و اثر متقابل سال × لاین اختلاف معنی دار و بین لاین ها از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی دار وجود ندارد . FLIP 92-12L با تولید ٩٠٥ کیلوگرم در هکتار و FLIP 97-1L با تولید ٩٠٤ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را تولید کردند. نتایج تجزیه پایداری به روش Rank نشان داد که لاین FLIP 92-12L پایدارترین لاین در بین لاین ها و ارقام بود.