سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید اظهری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بهرام علیزاده – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حسن امیری اوغان – پژوهنده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رسول اصغری زکریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور تعیین سازگاری و و اکنش ارقام و هیبریدهای بهاره کلزا به شرایط محیطی منطقه کرج و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد، تعداد ۱۹ رقم کلزا در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفتند . جهت تجزیه و تحلیل داد ه ها ابتدا تجزیه واریانس ساده بر روی داده هایحاصل از صفات یادداشت برداری شده انجام گردید . سپس بر روی صفات دارای اختلاف معنی دار مقایسه میانگین به روش دا نکن انجام گرفته و ارقام گروه بندی شدند . نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن نشان داد که هیبریدهای Hyola 401 و Hyola 308 و Hyola 420 به ترتیب بالاترین میزان عملکرد را دارند . همچنین به منظور برآورد میزان تاثیر صفات اندازه گیری شده بر روی عملکرد دانه ، همبستگی خطی بین این صفات با عمل کرد دانه نیز مورد محاسبه قرار گرفت و نشان داد که صفات عملکرد روغن د ارای بالاترین و تعداد دانه در خورجین دارای پائین ترین میزان همبستگی با عملکرد دانه بودند.