سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین پوریاوی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
سید علی اصغر حسینی – نویسنده مخاطب، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک- دا
رضا مشکینی – کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
سیامک اسماعیل زاده خادم – استاد، گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

این مطالعه بمنظور تعیین سختی یک ضربه گیر هیدرونیوماتیک به روش تئوری و تجربی انجام شده است. ضربه گیر هیدرونیوماتیک مورد بحث متشکل از دو سیلندر پیستون مجز ای نیوماتیکی و هیدرولیکی می باشد که بترتیب نقش فنر و دمپر را در این مجموعه ایفا می کنند. برای محاسبه سختی به روش تئوری از روابط حاکم بر سیال و در روش تجربی از آزمون رهاسازی استفاده شده است. در این مقاله رابط های برای محاسبه سختی غیر خطی فنرهای نیوماتیکی بصورت تابعی از جابجایی فنر، استخراج می شود. بر ای بررسی شتاب حاصل از دراپ و تعیین سختی، تاریخچه زمانی شتاب و طیف توان آن رسم گردیده است. در نهایت نتایج تئوری و نتایج حاصل از آزمون رهاسازی، مقایسه و تطابق خوبی نشان داده اند.