سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
بهزاد نیکنام –
حسن مدنی –
کوروش شهریار –

چکیده:
دود حاصل از آتشسوزی درون تونل برای سلامتی کاربران تونل بسیار مضر است برای جلوگیری از گسترش دود درون تونل ، سرعت بحرانی مهمترین فاکتور موثر است. برای تعیین سرعت بحرانی درون تونل شیبلی حین آتش سوزی, مدل سه بعدیاز تونل و آتش ساخته شد. آتش سوزی با اندازه ۲۵ مگاوات به مدت ۱۲۰۰ ثانیه مدل شد.مدل سه بعدی تونل به طول ۶۰۰ متر و آتش به صورت ترکیبی از منحنی آهنگ گرمای آزاد شده متناسب با زمان و احتراق هپتان برای مدل سازی دود و محصولات خروجی از آتش شبیه سازی شد.برای مدل سازی جریان مغشوش واحتراق به ترتیب معادلاتLES و معادلات شکست ادی به کار رفت.شبکه بندی مدل با استفاده از سلول های مربعی با اندازه ۳۰ سانتی متر انجام شد. برای آتش سوزی اندازه ۲۵ مگاوات،سرعت بحرانی۲/۷متردر ثانیه پیش بینی شد که همخوانی مناسبی با رابطه تجربی اوکا و اتکینسون دارد لذا به عنوان سرعت بحرانی برای کنترل دود آتشسوزی با اندازه ۲۵ مگاوات درون تونل شیبلی پیشنهاد می گردد