سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محسن مطیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق
سداحمد حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

شیب تند بستر و سرعت بالای جریان در آبراهه های شیبدار، استفاده مستقیم ازتجهیزات اندازه گیری سرعت جریان را حداکثر موارد غیرممکن می سازد، لذا تخمین سرعت جریان با استفاده از روابط تئوری و تجربی برای تعیین دبی کانال، رژیم جریان، ظرفیت انتقال رسوب و همچنین موارد متعدد دیگر ضروری می باشد. برای تعیین سرعت متوسط در آبراهه های شیب دار با جریان یکنواخت تا کنون روابط زیادی ارزائه گردیده که هرکدام حاصل مطالعات و تجربیات محققین مختلف برروی آبراهه های صحرایی و یا آزمایشگاهی است. معادلات Darcy @Chezy(1775) @Keulegan(1938)@Manning( 1938) Darcy @Chezy(1775) @Keulegan(1938)@Manning( 1938)برای مطالعه رودخانه های شیب دار با بستر درشت دانه مورد نظر میباشند. در این مقاله با استفاده از بررسی آزمایشگاهی داده های اندازه گیری شده بر روی چند دانه بندی وشیب طولی مختلف، رابطه ای جهت تخمین سرعت جریان به روش توانی ارائه گردیده است.