سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاشم شاهسونی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهن
ایرج پیروز – دکتری ژئوفیزیک لرزهای استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی
ناصر حافظی مقدس – دکتری زمین شناسی مهندسی استادیار دانشگاه صنعتی، شاهرود دانشکده علوم

چکیده:

سرعت امواج برشی از جمله پارامترهای بسیار مهم و مورد نیاز در مطالعات ژئوتکنیکی میباشد که در ارزیابی مقاومت لایه – های زیر سطحی، اثرات ساختگاهی و تعیین پروفیل لایههای زیر سطحی بکار گرفته میشود . یکی از روشهای تعیین مستقیم سرعت موج برشی، روش لرزه نگاری درون چاهی است که روشی مخرب، زمان بر و پرهزینه میباشد . در مقابل این روش،روش جدیدی تحت عنوان روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی معرفی شده است که روشی غیر مخرب، سریع و کم هزینه میباشد .
در حقیقت این روش بر اساس تولید و ثبت امواج لرزهای در سطح زمین، تغییر حوزة دادهها از حوزة زمان – فاصله به حوزة فرکانس – عدد موج با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی و در نهایت بدست آوردن سرعت امواج ریلی در فرکانس های خاص ( منحنی پراکندگی ) بنا شده است .
در این مطالعه ابتدا روش تحلیل چند کانالة امواج سطحی به طور مختصر شرح داده شده است و سپس در یک مطالعة موردی نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از روش لرزه نگاری درون چاهی مقایسه شده است . این مقایسه نشان میدهد، انطباق قابل قبولی بین نتایج حاصل از روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی و نتایج حاصل از روش لرزه نگاری درون چاهی وجود دارد