سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید درخشان – دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه مهندسی شیمی
سعید مقصودی – دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه مهندسی شیمی
فرامرز ترکیان – پژوهشگاه صنعت نفت
قاسمعلی محبعلی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

قابلیت باکتری های رودوکوکوس در انجام گوگردزدایی بیولوژیک از برشهای نفتی باعث گردیده تا این میکروارگانیسم مورد توجه قرار گیرد در این فرایندها سرعت گوگردزدایی باکتری و یا به عبارتی سرعت غیر فعال شدن بیوکاتالیست از عوامل مهم در طراحی سیستم های گوگرد زدایی بیولوژیک میباشد. در این راستا باکتری رودوکوکوس RIP-S81 برای تعیین سرعت گوگردد زدایی از ماده دی بنزوتیوفن بعنوان یک ترکیب حلقوی مدل در فاز آبی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل میکاییلیس منتن عوامل سینتیکی سرعت اولیه بیشینه (Vmax) و ثابت معادله مربوطه به ترتیب ۰/۰۵۶ میلی مولار در ساعت و ۱۲ میلی مولار برای بیوکاتالیست فوق بدست آمده است. همچنین قابلیت بازیابی بیوکاتالیست فوق نیز بررسی شده است.