سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدحسن تفرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان
محمدرضا حق پرست تنها – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

روش های زیادی برای ارزیابی حاصلخیزی خاک وجود داردکه متداول ترین آنها آزمون خاک است. آزمون خاک پایه و اساس توصیه های کودی می باشد. ازآنجا که پتاسیم فراوان ترین کاتیون در گیاه می باشد و در فعال سازی بیش از ۶۰ آنزیم دخالت دارد (۱)، بایستی به کمک آزمون خاک و تعیین سطح بحرانی آن در خاک، توصیه کودی مناسب قبل از کشت صورت گیرد. غلظت هر عنصر غذایی در گیاه تابع مقدار قابل جذب آن عنصر در خاک است، به علاوه اگر غلظت قابل جذب هر عنصر در خاک از حد معینی کمترشود، عملکرد محصولات زراعی محدود میگردد. بدین ترتیب سطحی از هر عنصر غذایی در خاک را که کمتر از آن باعث کاهش عملکرد شود را سطح بحرانی گویند (۲). از نظر نیازکودی سطح بحرانی یک عنصر غذایی در یک گیاه به سطحی اطلاق میشود که در بالاتر از آنافزون کود شیمیایی موجب افزایش عملکرد نمیگردد (۶). توصیه کودی بیشتر از حد مورد نیازگیاه موجب هدر رفت سرمایه، بازیافت کم کود و به هم خوردن تعادل بین عناصرغذایی در خاک می گردد. توصیه کودی کمتر از حدمورد نیاز گیاه نیزموجب کاهش عملکرد و افت کیفیت می گرد. برای تعیین سطح بحرانی از روشهای مختلفی مانند روش ظاهری، گرافیکی کیت – نلسون (۳)، میچرلیخ – بری (۵)، و تجزیه واریانس کیت – نلسون (۴) استفاده می شود که روش گرافیکی کیت – نلسون و معادله میچرلیخ – بری کاربرد بیشتری دارند.