سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جواد بخشی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدامین نایبی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
قنبر الیاسی – همکار علمی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر نتیجه پژوهشی توصیفی – پیمایشی است . پیش از هر چیز در این مقال مروری خواهیم داشت بر طرح مسئله و اهمیت بررسی آن ، سپس به بررسی پ یشینه تحقیق در خصوص سیستم های مدیریت کیفیت با تاکید بر فرایندهای مناب ع انسانی و الگوهای خاص منابع انسانی پرداخته خواهد شد و ضمن مقایسه تطبیقی مدلهای مذکور با الگوی بلوغ قابلیت افراد به مزیت و سودمندی ا ین مدل نسبت به سایر الگوهای مطرح شده خواهیم پرداخت . در ادامه به منظور ارزیابی سطح بلوغ قابلیت های افراد در شرکتهای سازن ده ق طعات خودرو ، بر اساس الگوی P-cmm به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که از طریق پرسشنامه و مصاحبه صورت پذیرفته ، خواهیم پرداخت . در پایان این پژوهش مشخص شد که سازمانهای مورد بررسی در سطح پایین این الگو قرار داشته و بسیاری از فرآیندهای مرتبط نهادینه سازی نشده اند .