سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسل
فرزاد اسدی – استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

غلظت لیپیدها ولیپوپروتئین ها در پلاسما ی خون گونه ها ی مختلف وحتی در میان حیوانات یک گو نه متغیر است . عوامل مختلفی از جمله : سن، جنس، نژاد، تغذ یه، فصل، آبستنی، شیردهی، وزن، داروها و … برروی غلظت کلسترول، تری گلیسرید، لیپیدتام ولیپوپروتئینهای VLDL.C, LDL.C, HDL.C پلاسما مؤثرند . تاکنون در زمینه وضعیتلیپیدهای پلاسما یی و جمعیت سلول ی بافت چربی در گاوان آبستن وشیرده مطالعاتی به عمل آمده است، ولی معدود تحقیقاتی درا ین زمینه درشرا یط قبل ازآبستنی موجود است . باتوجه به ا ینکه تجمع لیپید در محوطه بطنی عامل پایه ای بروز سندرم کبد چرب، کتوز وسا یر اختلالات متابولیکی گاوان محسوب می شود تعیین وضعیت وهمچنین ارتباط آنها می تواند در پیشگیری از بروز ا ین اختلالات متابولیکی حائز اهمیت باشد . هدف از ا ین تحقیق تعیین وضعیت وارتباط بین گلوکز، اسیدچرب پلاسما یی وتری گلیسرید ( پلاسمایی و کبدی ) ، به همراه لیپیدهای محوطه بطنی وکلسترول تام ولیپوپروتئین ها ی پلاسما یی در دو جنس نر وماده ( قبل از آبستنی ) می باشد . به همین منظور ۲۴ رأس گاو ۱۲) رأس نر و ۱۲ رأس ماده قبل از آبستنی ) بین سنین ۳۶-۱۸ ماه از نژاد هلشتا ین که تحت شرا یط مدیریتی وتغذ یه ای یکسان بودند، انتخاب شدند . روی نمونه ها ی پلاسما یی ابتدا استخراج لیپید صورت گرفته، سپس با روش ا سپکتروفتومتری مقادیر تری گلیسرید، کلسترول، اسیدچرب وگلوکز ولیپوپروتئینها تعیین گردیدند . میزان لیپید محوطه بطنی با روش folchسنجش گرد ید . میانگین پارامترها باروش t-testبین دو جنس مقایسه شد . به علاوه ارتباط گلوکز، اسیدچرب،تری گلیسرید، لیپیدهای محوطه بطنی با رگرسیون خطی مورد مطالعه قرار گرفت . جهت انجام ا ین آزمایشها از نرم افزار آماری ۲ sigma stat استفاده گردید . بین میزان گلوکز، اسیدچرب وتری گلیسرید پلاسما یی اختلاف معنی داری با وضعیت لیپیدهای محوطه بطنی بین دو جنس نروماده ( قبل ازآبستنی ) نشان نداد . همچنین در اندازه گیری اختلاف معنی داری وجود HDL.C و LDL.C بین دو جنس اختلاف معنی داری د یده نشد، اما در VLDL.C داشت که برا ی نخستین بار درا ین مطالعه نشان داد یم که LDL.C درجنس ماده بیشتر از جنس نر است، وهمچنیننکته جالب این بود که میزان HDL.C درجنس نر بیشتر از جنس ماده بود