سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اس
فرزاد اسدی – استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

غلظت لیپیدها ول یپوپروتئین ها در پلاسما ی خون گونه ها ی مختلف وحتی در میان حیوانات یک گونه متغیر است . عوامل مختلفی از جمله : سن، جنس، نژاد، تغذ یه، فصل، آبستنی، شیردهی، وزن، داروها و … برروی غلظت کلسترول، تری گلیسرید، لیپیدتام ولیپوپروتئینهای VLDL.C, LDL.C, HDL.C پلاسما مؤثراند . تاکنون در زمینه وضعیت لیپیدهای پلاسما یی و جمعیت سلولی بافت چربی در گاوان آبستن وشیرده مطالعاتی به عمل آمده است، ولی معدود تحقیقاتی درا ین زمینه درشرا یط قبل ازآبستنی موجود است . باتوجه به ا ینکه تجمع لیپید در محوطه بطنی عامل پایه ای بروز سندرم کبد چرب، کتوز وسا یر اختلالات متابول یکی گاوان محسوب می شود تعیین وضعیت وهمچنین ارتباط آنها می تواند در پیشگیری از بروز این اختلالات متابولیکی حائز اهمیت باشد . هدف از ا ین تحقیق تعیین وضعیت وارتباط بین گلوکز، اسیدچرب پلاسما یی وتری گلیسرید ( پلاسمایی و کب دی ) ، به همراه لیپیدهای محوطه بطن ی وکلسترول تام ولیپوپروتئین ها ی پلاسما یی در دو جنس نر وماده ( قبل از آبستن ی ) می باشد . به همین منظور ۲۴ رأس گاو ۱۲) رأس نر و ۱۲ رأس ماده قبل از آبستنی ) بین سنین ۳۶-۱۸ ماه از نژاد هلشتاین که تحت شرا یط مدیریتی وتغذ یه ای یکسان بودند، انتخاب شدند . روی نمونه ها ی پلاسما یی ابتدا استخراج لیپید صورت گرفته، سپس با روش اسپکتروفتومتر ی مقادیر تری گلیسرید، کلسترول، اسیدچرب وگلوکز ولیپوپروتئینها تعیین گردیدند . میزان لیپید محوطه بطنی با روش folchسنجش گرد ید . میانگین پارامترها باروش t-testبین دو جنس مقا یسه شد . به علاوه ارتباط گلوکز، اسیدچرب،تری گلیسرید، لیپیدهای محوطه بطنی با رگرسیون خطی مورد مطالعه قرار گرفت . جهت انجام ا ین آزما یشها از نرم افزار آماری ۲ sigma stat استفاده گردید . بین میزان گلوکز، اسیدچرب وتری گلیسرید پلاسما یی اختلاف معنی داری با وضعیت لیپیدهای محوطه بطنی بین دو جنس نروماده ( قبل ازآبستنی ) نشان نداد . همچنین در اندازه گیری VLDL.Cبین دو جنس اختلاف معنی داری د یده نشد، اما در HDL.C و LDL.Cاختلاف معنی داری وجود
داشت که برای نخستین بار درا ین مطالعه نشان داد یم که LDL.C درجنس ماده بیشتر از جنس نر است، وهمچنین نکته جالب این بود که میزان HDL.C درجنس نر بیشتر از جنس ماده بود