سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بلال محمدی کله سر – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
شهرام معصومیان –
علیرضا سیفی –

چکیده:

این مقاله تعیین سطح مقطع بهینه فیدر فشار متوسط را به منظور کاهش تلفات توان و انرژی و بهبود پروفیل ولتاژ درطراحی سیستم توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه م یدهد. برای آنالیز وضعیت شبکه در هر مرحله از روش پخش بارمستقیم، که با نیرومندی و سرعت همگرایی بالا صورت می گیرد، استفاده شده است. در روش پیشنهادی سطح مقطع فیدرهای فشار متوسط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و هزینه تلفات توان و انرژی، به نحوی محاسبه میشود که قیودی همچون ظرفیت جریاندهی فیدر و حداکثر افت ولتاژ مجاز رعایت شود. بدلیل استفاده از الگوریتم ژنتیک بعنوان ابزار بهین هسازی، جواب بدست آمده با امکان بالائی نزدیک نقطه بهینه مطلق خواهد بود. این روش در محیط برنامه نویسی ۷MATLAB پیاده سازی شده است که نتایج شبیهسازیهای عددی و مقایسه با مراجع مختلف، نشا ندهنده توانمندی روش پیشنهادی در حل مسأله مورد نظر است.