سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود مفرحی – استادیار مھندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس
جعفر توفیقی – استاد مھندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زئولیت ۵A یکی از جاذبهای مورد استفاده در فرایندهای مختلف جذب سطحی می باشد. بررسی عملکرد جاذبها در سیستم های جذب سطحی به اطلاعات دقیقی از سطح منافذ و تخلخل جاذب نیاز دارد. در این جهت نمونه ای از زئولیتA 5 با استفاده ازجذب نیتروژن مایعK ۷۷ مورد آزمایش و شناسایی قرار گرفت.سطح ویژه بطور مستقیم از داده های جذب نیتروژن مایع تعیین شد. پس از آن داده های بدست آمده از هم دمای جذب نیتروژن به منحنیt-Plotتبدیل شده ومشخصاتتکمیلی دیگری از قبیل سطح خارجی ، حجم و متوسط اندازه منافذ معین گردید. نتایج بدست آمده ازاین تحقیق در مقایسه با اطلاعات موجود در منابع ، مطابقت خوبی را نشان می دهد.