سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروین صفاپور – عضو هیات علمی بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیرعلی دادور – کارشناس ارشد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه استفاده از رو شهای بهینه سازی به منظور یافتن بحرانی ترین سطح لغزش در شی بها، توسع ة زیادی یافت هاند. در این پژوهش با استفاده از روشهای بهینه سازی، بحرانی ترین سطح لغزش دلخواه (غیردایر های)،در شیروان یهای خاکی یعنی سطحی که کمترین ضریب اطمینان را دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. محیط مورد تحلیل، محیطی پیوسته است که مقاومت برشی خاک از مدل گسیختگی موهر کولمب تبعیت می کند. و ضریب اطمینان با تقسیم برآیند نیروهای برشی مقاوم بر برآیند نیروهای برشی محرک، روی سطح لغزش مورد نظر، محاسبه گردیده است.دراین تحقیق برای یافتن کمترین ضریب اطمینان، زیربرنام های نوشته شده است که برای تمام محی طهای همگن وناهمگن، خاکهای چند لای های و خاک با فشار آب منفذی قابل کاربرد است. محاسبه پایداری شیروانی خاکی از روش بیشاپ ساده شده انجام گردیده و در نهایت برای یافتن بحرانی ترین سطح لغزشی، سطح لغزش اولیه قابل قبولی از لحاظ جنبشی خاک انتخاب گردیده است. سطح لغزش اولیه با روش جهات امکان پذیر و استفاده از نرم افزارDOT1 بهینه شده، به طوری که کمترین ضریب اطمینان ممکن حاصل شد ه است.