سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه شریعتی –
محمد پیری – ریاست مرکز تحقیقات شیلات بندر انزلی
عباس اسماعیلی ساری – معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس نور

چکیده:

ترکیبات فنلی اجزای اکسیژندار نفت می باشد. این ترکیبات علاوه بر اینکه در نتیجه استخراج و پالایش نفت به دریا وارد می شوند، در فاضلابهای بسیاری از صنایع نیز وجود دارند. در این تحقیق سمیت حاد ترکیبات فنل و ۱- نفتول بر روی ماهیان سیم (Abramis brama) و سفید(Rutilus frisii kutum) تحت شرایط آزمایشگاهی و براساس متد o. E. C. D مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشات به روش ساکن طی ۹۶ ساعت انجام شد و کلیه پارامترهای مهم فیزیکوشیمیایی آب نظیر دما، PH ، اکسیژن محلول، سختی و هدایت الکتریکی کنترل گردید. آزمایشات با پنج تیمار و سه تکرار در هر تیمار انجام شد. داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاریStatgraphics وQuatro روش آماری Probit Analysis مورد تجزیه قرار گرفت. مقدار LC5096 ستعته فنل و ۱- نفتول برای ماهی سفید بترتیب ۲۱/۵۹۲۸ و ۲/۱۵۴۴ میلی گرم در لیتر و برای ماهی سیم بترتیب ۲۵/۱۸۸۰ و ۲/۸۴۹ میلی گرم در لیتر تعیین شد.مقدار حداکثر غلظت مجاز(MCA) فنل برایماهی سفید و سیم بترتیب ۰/۲۱۵۴ و ۰/۲۸۴۹ میلی گرم در لیتر می باشد.آزمایشات نشاندهنده آنستکه ماهی سفید در برابر فنل و ۱- نفتول حساستر از ماهی سیم می باشد. و ترکیب ۱- نفتول نیز برای هر دو ماهی سمی تر از فنل است.