سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علی معلمی – دانشجوی دکتری سنگ شناسی رسوبی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هئیت علمی پژوهش
محمدحسین آدابی – دکتری رسوب شناسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
عباس صادقی – دکتری فسیل شناسی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مجموعه فرامینیفرهای ائوسن بالایی در سازند کربنته جهرم در کوه گیسکان ۱۰ کیلومتری شهرستان برازجان مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس گسترش و فراوانی آنها، پالئوژئوگرافی قدیمه و حوضه رسوبی بازسازی گردیده است. با توجه به وجود Nummulties fabianniو همچنین آنالیز ایزوتوپ استرانسیوم، تعیین سن مطلق این سازند بین۳۵ تا۳۳/۷ میلیون سال، می توان سن Priabonian (ائوسن بالایی) را برای این سازند تعیین کرد. در ضمن نرخ متوسط رسوبگذاری این سازند حدود ۲ متز در ده هزار سال اندازه گیری شده است که بتدریج در یک سیکل بزرگ بتنیک باعث گردید تا ۶ رخساره رسوبی در محیط رمپ داخلی-میانی تا خارجی نهشته شود. این رخساره ها به ترتیب از بخش عمیق حوضه به سمت کم عمق شامل رخساره آهک آرژلیتی حاوی فرامینیفرهای پلانکتونی که در محیط همی پلاژیک تا پلاژیک نهشته شده است. این رخساره مربوط به بخش گذر تدریجی بین سازند پابده و جهرم می باشد، رخساره آهکی اپرکولینا وکستون تا پکستون متعلق به رمپ خارجی،رخساره دیسکوسیکلین/ نومولیت وکستون تا پکستون متعلق به محیط رمپ میانی تا خارجی، رخساره نومولیت وکستون مربوط به محیط رمپ میانی، رخساره نومولیت/ اوربیتولییتس وکستون تا پکستون متعلق به محیط رمپ میانی تا داخلی و در نهایت رخساره اوربیتولیس/ میلیولیده پکستون مربوط به محیط رمپ داخلی می باشند.