سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده زهرا ابطحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفها
علی صیرفیان – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

مطالعه روزن داران بنتیک در سازند آسماری و قاعده سازند رازک واقع در تنگ سرخ به شناسایی ۴ مجموعه زیستی با سن روپلین-بوردیگالین منجر گردید. زون های تعیین شده عبارتند از: Nummulites vascus-Nummulites fichteli, Archaias asmaricus-Archaias kirkukensis-Miogypsinoides complanatus, Miogypsina-Elphidium sp.14-Peneroplis farsensis, Borelis melo curdica-Borelismelo melo. بر اساس زون های تشخیص داده شده، سن سازند آسماری از روپلین تا کمی قبل از انتهای آکی تانین بوده و پس از آن سازند رازک نهشته شده است. علاوه بر این، برش مورد مطالعه در تنگ سرخ (جنوب مرکزی زاگرس مرتفع) از نظر زمانی با برش سازند آسماری واقع در تاقدیس های دیل (شمال فروافتادگی دزفول) و ناورا (فارس داخلی) مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این اساس قاعده سازند آسماری در ناحیه مورد مطالعه و برش ناورا همزمان بوده (روپلین) و قدیمی تر از برش دیل (چاتین) می باشد. در مقابل رأس سازند آسماری به ترتیب از برش ناورا، ناحیه مورد مطالعه و برش دیل جوانتر می گردد (چاتین تا بوردیگالین).