سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف نیک نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی(آمل)
رضا ضرغامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مرتضی نصیری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران (آمل)
همت اله پیردشتی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور تعیین سهم انتقال مجدد در تأمین ماده خشک ارقام مختلف برنج ، آزمایشی در موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت – مازندران (آمل) با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد . فاکتور اول اعمال تیمار محدودیت منبع و مخزن شامل : قطع برگ پرچم ، قطع تمام برگ ها بجز برگ پرچم ، قطع یک سوم انتهای خوشه و شاهد و فاکتور دوم در برگیرنده چهار رقم برنج طارم ، ند ا، شفق و فجر بود . اعمال تیمار محدودیت در ٥٠ درصد گلدهی صورت گرفت . بر اساس نتایج حاصله مشخص شد که انتقال مجدد ماده خشک سهم مهمی در تأمین ماده خشک دانه دارند . در بین ارقام مورد مطا لعه رقم فجر با ۳۴/۴۱ درصد بیشترین و رقم ندا با ۲۸/۹ درصد کمترین سهم انتقال مجدد ماده خشک دانه را دارا بودند . در بین تیمارهای اعمال شده نیز تیمار قطع برگ پرچم با ۳۵/۰۴ درصد و تیمار شاهد با ۲۶/۶۵ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم انتقال مجدد ماده خشک دانه ر ا بعهده داشتند . در بین اندام ها نیز ساقه نسبت به سایر اندام ها نقش مهمتری در تأمین ماده خشک دانه داشت.