سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بهرنگ راد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش برق
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش برق
سیدهادی حسینی – هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

برای انجام مطالعـات گونـاگون در سیسـتم توزیـع و فـوق توزیع از جمله برنامه ریزی و طراحی شبکه، پـیش بینـی بـار، اعمال مـدیریت مصـرف و محاسـبات پارامترهـای گونـاگون اطلاعات مولفههای تشکیل دهنده بار مورد نیـاز مـی باشـد . از آنجایی که امکان ثبت و ضبط اطلاعات مولفه های بـار وجـود ندارد، برای بازیابی اطلاعات مولفه های مختلـف بـار، بایـد از منحنی بار کل ثبت شده استفاده کرد . در راهکـار ارائـه شـده این مقاله با دریافت اطلاعاتی از جمله جریـان ابتـدای فیـدر، نوع اشتراک و مدل های نوعی مول فهها و با در نظر گرفتن تاثیر عوامل تغییر دهنده محیطی و اجتماعی بر منحنـی نـوعی ۱ بـار مولفههای مختلف ( مانند تاثیر تغییر فصـول و تعطیـل یـا غیـر تعطیل بودن روز بر منحنی بار مولفه ها ) بـا ایجـاد یـک مـدل ریاضی ساده و سپس تبدیل آن به یـک مسـاله بهینـه سـازی برای سهم هر یک از مولفه ها از بار کل، با استفاده از الگوریتم ژنتیک سهم هر یک از مولفه ها و ضرایب مربوط محاسبه می – شوند . در نهایت نیز روش ارائه شده بر اطلاعات واقعـی یـک فیدر پیاده سازی شده و نتایج ارائه میشود .