سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رحمانپوری – شرکت توزیع برق استان لرستان ایران
رضا تیموری – شرکت توزیع برق استان لرستان ایران
علیرضا شرفی – شرکت توزیع برق استان لرستان ایران
سیدسعید موسوی – شرکت توزیع برق استان لرستان ایران

چکیده:

گسترش شبکه های توزیع و تلفـات زیـاد ایـن شـبکه هـا سبب شده تا کاهش تلفات انرژی یکـی از مهمتـرین دغدغـه های مسئولین و دستندرکاران صـنعت بـرق بـویژه در بخـش توزیع باشد . درصد تلفات شبکه های توزیع همواره بطور کلی و در مجموع محاسبه و اندازه گیری مـی شـود ، امـا آگـاهی از اجزاء تلفات با تفکیک و تعیین سهم مقدار هر یک از عوامـل مهم در ایجاد آن می تواند نقش بسزایی در مـدیریت و برنامـه ریزی کاهش تلفات برای شرکتهای توزیع بهمراه داشته باشـد . مقاله حاضر گزیـده ای از پـروژه تحقیقـاتی انجـام گرفتـه در شرکت توزیع برق استان لرستان بمن ظور شناسـایی و تفکیـک اجزاء تلفات و تعیین سهم هریک از مولفه های موثردر ایجـاد آن برای یـک فیـدر نمونـه فشـار متوسـط ۲۰) کیلوولـت ) می باشد . در این پروژه سعی شده با یک روش م نطقـی و بـا
استفاده از قرائت همزمان کنتورهای مشترکین و کنتور فیدر در محل پست فوق توزیع در ط ول یک دوره قرائت ابتـدا میـزان کل تلفات انرژی و توان را در فیدر نمونه اندازه گیری نمود و آنگاه به بررسی و تفکیـک عوامـل شناسـایی شـده در ایجـاد تلفات شبکه فیدر پرداخت بطوریکـه سـهم هریـک از مولفـه های ایجاد تلفات انرژی در آن تعیین گردند و نهایتا با تحلیـل و تعمیم نتای ج بدست آمده مهمتـرین عامـل در ایجـاد تلفـات شبکه های ۲۰ کیلو ولت را شناسایی و معرفی نمود