سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه حیدری – دانشجوی دکتری علوم محیط زیست و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدتقی صمدی – استاد یار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

مشکل دفع زباله همواره گریبانگیر بشر بوده و موجب آلودگی محیط زیست او گردیده است.از سوی دیگر مواد با ارزشی در ترکیب زباله وجود دارد که به همین خاطر گاهی از آن به عنوان طلای کثیف یاد می گردد.امروزه افزایش آگاهی نسبت به مسایل محیط زیست موجب گردیده که علم بازیافت و استفاده مجدد از پسماند به عنوان یک راه حل زیست محیطی برای مقابله با مشکلات زباله فرا راه انسان قرار گیرد.فرایند بازیافت و تبدیل مواد ضمن تأمین سود اقتصادی و کمک به احیا ئ منابع ملی موجب کاهش قابل ملاحظه ای در مقادیر زباله جمع آوری و دفع شده گشته و به طور غیر مستقیم نیز سبب حفاظت محیط زیست می گرد د .در این پژوهش جهت تعیین سود اقتصادی ناشی از بازیافت میزان تولید روزانه زباله و آنالیز فیزیکی آن در چهار منطقه شهرداری در طول چهار فصل مختلف سال و همچنین میزان مشارکت شهروندان همدانی در برنامه های بازیافت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
جهت تعیین میزان متوسط زباله از روش آنالیز وزنی – حجمی و برای آنالیز فیزیکی از روش نمونه گیری سهمیه ای تصادفی استفاده گردید.جهت ارزیابی میزان مشارکت مردمی در برنامه های بازیافت نیز پرسش نامه ای طراحی و به تعداد ۵۰۰ نسخه در چهار منطقه توزیع و به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید.با داشتن آنالیز فیزیکی و نرخ تولید روزانه زباله ،تناژ روزانه هر یک از اجزائ فیزیکی زباله برای هر منطقه شهرداری به صورت مجزا محاسبه گردید.سپس تناژ هر یک از مواد در قیمت واحد آنها ضرب و ارزش ریالی هر یک از این اجزا در مناطق چهارگانه شهرداری محاسبه گردید.همچنین علاوه بر سود اقتصادی حاصل از بازیافت ۱۰۰ درصد مواد با ارزش موجود در زباله این سود برای مقادیر ۶۰،۴۰،۲۰ و ۸۰ درصد بازیافت هر یک از این مواد و همچنین تقلیل هزینه های جمع آوری و دفن آنها نیز برآورد گردید.محاسبات نشان داد که ارزش ریالی مجموع اجزائ قابل بازیافت شهر همدان روزانه حدود ۳۵۰۳۲۸۶۰ ریال می باشد.همچنین با در نظر گرفتن امکان تبدیل ۴۰ درصد از مواد زاید آلی به کود کمپوست قابل مصرف ارزش ریالی مواد فساد پذیر موجود در زباله شهر همدان که قابل تبدیل به کود می باشد روزانه بالغ بر ۲۲۸۰۰۰۰۰ ریال خواهد کردید