سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس
آرام طوسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سدیم سیترات در صنایع داروئی کاربرد دارد و خلوص این ماده از اهمیت بالائی برخوردار است . چگونگی انجام فرآیند کریستالیزاسیون نقش مهمی در میزان خ لوص این محصول دارد . دراین مقاله چگونگی کریستالیزاسیون س یترات سدیم دی هیدرات در یک کریستالی زور سرمایشی ناپیوسته مورد یررسی قرار گرفته است و مکانیسم رشد و هست هزائی فرایند ب ا استفاده از روشS-Plane analysisتعیین شدهاست. در پایان این پارامترها بصورت توابعی از فوق اشباع ارائه شده اند. توابع حاصله عبارتند از:
[فرمول در متن اصلی]